top of page

OmaRuutu

Yleiset käyttöehdot

Voimassa alkaen 23.11.2022

1. YLEISTÄ

​1.1. Näi­tä ParkkiPate Oy:n OmaRuudun ylei­siä käyt­töeh­to­ja (”Käyt­töeh­dot”) so­vel­le­taan ParkkiPate Oy:n (”ParkkiPate”) asiak­kail­leen (”Asia­kas” tai ”Asiak­kaat”) tar­joa­miin py­sä­köin­ti- ja mui­hin pal­ve­lui­hin pysäköintijärjestelmä OmaRuudussa (”Palvelu tai Pal­ve­lut”), jo­ka toi­mii verk­ko- ja mo­bii­liym­pä­ris­tös­sä (”OmaRuutu”).

 

1.2. Näi­den Käyt­töeh­to­jen li­säk­si Pal­ve­lui­hin so­vel­tu­vat

erikseen sovitut sopimusehdot;

ParkkiPate Oy:n tie­to­suo­ja­se­los­te (”Tie­to­suo­ja­se­los­te”); sekä

ParkkiPaten kul­loin­kin an­ta­mia oh­jei­ta

 

Nä­mä Käyt­töeh­dot muo­dos­ta­vat yh­des­sä erikseen sovittujen sopimusehtojen, Tie­to­suo­ja­se­los­teen ja mui­den asia­kir­jo­jen ja oh­jei­den kans­sa Asiak­kaan ja ParkkiPaten vä­lil­le so­pi­muk­sen Pal­ve­lui­den käy­tös­tä (”So­pi­mus”). La­taa­mal­la OmaRuutu -so­vel­luk­sen (”So­vel­lus”) tai käyt­tä­mäl­lä verk­ko­pal­ve­lui­ta Asiakas si­tou­tuu nou­dat­ta­maan Käyt­töeh­to­ja. OmaRuudun käyt­tö il­man Käyt­töeh­to­jen hy­väk­sy­mis­tä on kiel­let­ty.

 

1.3. Pal­ve­lui­den tar­koi­tuk­se­na on pa­ran­taa ParkkiPaten ja sen yh­teis­työ­kump­pa­nei­den se­kä Asiak­kai­den asia­kas­ko­ke­mus­ta ja ke­hit­tää ParkkiPaten ja sen yh­teis­työ­kump­pa­nei­den lii­ke­toi­min­taa. Muun muassa tä­män tar­koi­tuk­sen to­teut­ta­mi­sek­si ParkkiPate ke­rää ja kä­sit­te­lee in­for­maa­tio­ta Asiak­kais­taan Tie­to­suo­ja­se­los­tees­sa ku­va­tul­la ta­valla.

2. PARKKIPATEN VELVOLLISUUDET

2.1. ParkkiPate tar­joaa py­sä­köin­ti­pal­ve­lu­ja pai­koi­tus­ti­lois­sa kor­vaus­ta vas­taan. Pai­koi­tus­ti­lat voi­vat ol­la myös numeroimattomia pai­koi­tus­ti­lo­ja tai ParkkiPaten yh­teis­työ­kump­pa­nei­den pai­koi­tus­ti­lo­ja. ParkkiPate osoit­taa tai ker­too So­vel­luk­ses­sa mis­sä py­sä­köin­ti ta­pah­tuu ja myön­tää myös tie­tyis­sä ta­pauk­sis­sa py­sä­köin­ti­oikeuksia. ParkkiPate ei voi taa­ta va­paa­ta py­sä­köin­ti­paik­kaa kai­kis­sa olo­suh­teis­sa.

2.2. ParkkiPate pyrkii pitämään kunkin alueen liikennesääntöjä ja pysäköintimerkkejä koskevat tiedot pysäköintialueella ajantasaisina. Asiakkaan vastuulla on kuitenkin tarkistaa aina ennen pysäköintiä alueella olevat liikennemerkit ja noudattaa alueen voimassa olevia liikennesääntöjä ja liikennemerkkejä.
 

2.3. ParkkiPate ei ole vas­tuus­sa va­hin­gon­teos­ta tai ajo­neu­voi­hin mur­tau­tu­mi­ses­ta py­sä­köin­ti­ti­lois­sa. ParkkiPate ei vas­taa vä­lil­li­sis­tä ei­kä vä­lit­tö­mis­tä va­hin­gois­ta, jot­ka ajo­neu­voil­le ai­heu­tuu alueel­le py­sä­köi­mi­sen, aja­mi­sen tai kol­man­nen osa­puo­len toi­mien seu­rauk­se­na ei­kä näin ol­len ole va­hin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­nen.

ParkkiPate tar­joaa py­sä­köin­ti­pal­ve­lu­ja pai­koi­tus­ti­lois­sa kor­vaus­ta vas­taan. Pai­koi­tus­ti­lat voi­vat ol­la myös numeroimattomia pai­koi­tus­ti­lo­ja tai ParkkiPaten yh­teis­työ­kump­pa­nei­den pai­koi­tus­ti­lo­ja. ParkkiPate osoit­taa tai ker­too So­vel­luk­ses­sa mis­sä py­sä­köin­ti ta­pah­tuu ja myön­tää myös tie­tyis­sä ta­pauk­sis­sa py­sä­köin­ti­oikeuksia. ParkkiPate ei voi taa­ta va­paa­ta py­sä­köin­ti­paik­kaa kai­kis­sa olo­suh­teis­sa.
 

 

2.4. ParkkiPate ei ole vastuussa Asiakkaan kärsimästä vahingosta tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet:

 

a) Asiakkaan virheestä tai huolimattomuudesta, mukaan lukien se, jos Asiakas ei ole asianmukaisesti aloittanut tai lopettanut Palvelua, tai jos Asiakas ei ole sisäistänyt annettuja tietoja;

b) siitä, ettei Asiakas ole täyttänyt tämän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan tai ei ole muuten noudattanut ParkkiPaten tai tämän yhteistyökumppanin ohjeita;

c) siitä, että Asiakas on pysäköinyt ajoneuvonsa vastoin soveltuvia lakeja, määräyksiä ja/tai ParkkiPaten asettamia sääntöjä tai kyseisellä Pysäköintialueella muutoin soveltuvia sääntöjä;

d) virheistä tai riittämättömästä toiminnallisuudesta liittyen Asiakkaan puhelimeen, matkapuhelimeen tai muuhun tekniseen laitteeseen (esimerkiksi: laite on kytkeytynyt pois päältä tai siitä on loppunut akku);

e) virheistä, keskeytyksistä tai viivästyksistä puhelin-, Internet- tai muissa viestintäverkoissa, tai teleoperaattorin toimista tai laiminlyönneistä, jotka vaikuttavat Palvelujen toimintaan tai saatavuuteen;

f) siitä, että ParkkiPate on peruuttanut Palvelun syistä, jotka osoittautuvat virheellisiksi, mutta joiden ParkkiPaten oli perusteltu syy uskoa olevan tosia peruutuksen ajankohtana ja jotka oikeuttivat peruutuksen;

g) keskeytyksestä tai puutteellisesta pääsystä Palveluun, jota ParkkiPate ei olisi kohtuullisesti voinut ennakoida;

h) Kirjautumistietojen ja/tai Palvelujen luvattomasta käytöstä, tai

i) Force majeure -tapahtumista.
 

3. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

 

3.1. Asia­kas si­tou­tuu käyt­tä­mään Pal­ve­lui­ta So­pi­muk­sen mu­kais­ten vel­voit­tei­den, se­kä ParkkiPaten tai sen yh­teis­työ­kump­pa­nin kul­loin­kin an­ta­mien oh­jei­den mu­kaan. Asia­kas si­tou­tuu py­sä­köi­mään ajo­neu­von ParkkiPaten ja kyseisen alueen oh­jei­den ja vii­toi­tus­ten mu­kai­ses­ti. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa aina ennen pysäköintiä alueella olevat liikennemerkit. Asiakkaan tulee noudattaa alueella kulloinkin voimassa olevia pysäköintiä koskevia ehtoja, liikennesääntöjä, liikennemerkkejä sekä soveltuvaa lainsäädäntöä sekä nou­dat­taa py­sä­köin­nis­sään kiin­teis­tö­no­mis­ta­jan aset­ta­mia eh­to­ja ja ra­joit­tei­ta. Asiak­kaan tu­lee käyt­tää pai­koi­tus­ti­laa ai­noas­taan ajo­neu­von py­sä­köin­tiin ja So­vel­lus­ta ai­noas­taan So­vel­luk­seen re­kis­te­röi­dyn ajo­neu­von py­sä­köin­nin hal­lin­taan, el­lei muus­ta ole erik­seen so­vit­tu.

 

3.2. Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan käyttämä älypuhelin tai muu Palveluun käytettävä mobiililaite toimii asianmukaisesti ja on yhteensopiva OmaRuudun kanssa, ja että Asiakkaan käytössä on asianmukaisesti päivitetty versio OmaRuuudsta

 

3.3. Asia­kas vah­vis­taa it­se sen py­sä­köin­tia­lueen, jolle Sopimuksen haluaa solmia ja vas­taa sii­tä, et­tä valittu alue on se, jolle pysäköintiä halutaan suorittaa.

 

3.4. Mi­kä­li Asia­kas luo­vut­taa ParkkiPatelle toi­sen hen­ki­lön hen­ki­lö­tie­to­ja, tu­lee hä­nen in­for­moi­da näi­tä hen­ki­löi­tä sii­tä, mi­ten ParkkiPate kä­sit­te­lee hen­ki­lö­tie­to­ja. ParkkiPate suorittama henkilötietojen käsittely on kuvattu Tie­to­suo­ja­se­los­tees­sa.

 

3.5. Asiakas on vastuussa sen varmistamisesta, että OmaRuudun kautta rekisteröity maksukortti tai muu maksutapa on toimiva ja voimassa oleva, maksukorttia koskevat OmaRuutuun annetut tiedot ovat ajantasaiset ja oikeat, Asiakkaalla on käyttöoikeus korttiin, sen käyttöä ei ole estetty, ja siihen liitetyllä maksutilillä on riittävästi katetta. Asiakas vastaa maksukorttia koskevien tietojen päivittämisestä. Asiakkaan tulee toimittaa OmaRuutuun asianmukaiset tiedot uudesta maksukortista viimeistään rekisteröidyn maksukortin voimassaoloajan päättymistä edeltävän kuukauden loppuun mennessä.

 

3.6. Palvelun aloi­tuk­sen yh­tey­des­sä kor­til­ta voi­daan teh­dä ka­te­va­raus maksutavan ollessa maksukortti. Jos ve­loit­ta­mi­nen Asiakkaan ilmoittamalta kortilta epäon­nis­tuu, niin ve­loi­tus yri­te­tään teh­dä uu­des­taan. Mi­kä­li ve­loi­tus­ta ei voi­da kui­ten­kaan edel­leen­kään ve­loit­taa mak­su­kor­til­ta Palvelun aloituksen yhteydessä ParkkiPatella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Mikäli maksukortin veloitus epäonnistuu sopimuksen myöhemmässä vaiheessa, on Palveluntarjoajalla oikeus purkaa sopimus, mikäli maksu on vähintään 4 päivää myöhässä.

 

3.7. Palvelun aloi­tuk­sen yh­tey­des­sä asiakkaalle toimitetaan lasku sähköisesti noin vuorokauden kuluessa Palvelun aloittamisesta. Lasku tulee suorittaa 14 vuorokauden kuluessa. Mikäli laskuja ei suoriteta eräpäivään mennessä, on Palveluntarjoajalla oikeus siirtää laskut perintään. Palveluntarjoajalla oikeus purkaa sopimus, mikäli maksu ovat vähintään 60 päivää myöhässä, eikä niitä ole maksumuistutuksista huolimatta suoritettu. 

 

3.8. Py­sä­köin­ti ve­loi­te­taan kuukausiperusteisesti ja Asiak­kaan vas­tuul­la on irtisanoa sopimus ennen seuraavan laskutuskauden alkua, mikäli Asiakas haluaa katkaista Palvelun.

 

3.9. Asiakas on vastuussa siitä, että oikeat tiedot Asiakkaasta ja asiaankuuluvista ajoneuvoista on kulloinkin rekisteröity OmaRuutuun. Rekisteröitymisen hyväksymisen jälkeen Asiakkaan tulee kirjautua Omille Sivuilleen varmistaakseen, että rekisteröidyt tiedot ovat oikein. ParkkiPate ei missään olosuhteissa ole vastuussa virheistä rekisteröidyissä tiedoissa riippumatta rekisteröintitavasta. Asiak­kaan tulee myös huo­leh­tia sii­tä, et­tä Asiak­kaan käyt­tä­jä­tie­dot ovat aina ajantasaiset.

 

3.10. OmaRuutua käyt­täes­sään Asiak­kaan vel­vol­li­suu­te­na on vas­ta­ta sii­tä, et­tä an­net­ta­vat tie­dot ovat oi­kein ja esi­mer­kik­si ajo­neu­von re­kis­te­ri­tun­nus ja pysäköintialue ovat oi­kein. Mi­kä­li Asia­kas re­kis­te­röi OmaRuutuun useam­pia ajo­neu­vo­ja, tu­lee Asiak­kaan il­moit­taa OmaRuudun kaut­ta, mi­kä re­kis­te­röi­dyis­tä ajo­neu­vois­ta on to­sia­sias­sa py­sä­köi­ty­nä kohteessa. Asia­kas on it­se vel­vol­li­nen var­mis­tu­maan, et­tä hän on py­sä­köi­nyt ajo­neu­von oi­kein, mer­kin­nyt ja vahvistanut pysäköintialueen oi­kein, mak­su­ta­pah­tu­ma on käyn­nis­ty­nyt ja et­tä mak­su­ta­pah­tu­man käyn­nis­ty­mi­nen on to­den­net­ta­vis­sa OmaRuudusta.

 

3.11. OmaRuutua käyt­täes­sään Asiak­kaal­la on vel­vol­li­suus päi­vit­tää OmaRuudun kaut­ta kaik­ki mah­dol­li­set muu­tok­set OmaRuutuun re­kis­te­röi­män­sä ajo­neu­von omis­tus-/hal­lin­ta­suh­tees­sa, ku­ten esi­mer­kik­si ajo­neu­von myyn­tiä koskeva tieto.

 

3.12. Asiakas tiedostaa, että mikäli esimerkiksi ajoneuvon tiedot tai vuokrasopimuksen kohde on valittu OmaRuudussa väärin tai puutteellisesti, voidaan Asiakkaalle määrätä tämän seurauksena pysäköinninvalvontamaksu. ParkkiPate ei missään tilanteessa vastaa Asiakkaan virheestä tai huolimattomuudesta johtuvasta vahingosta, kuten esimerkiksi sovellettavan lainsäädännön tai pysäköintialueella sovellettavien ehtojen vastaisesta ajoneuvon pysäköimisestä taikka OmaRuutuun syötetyistä virheellisistä tai puutteellisista tiedoista seuraavista vahingoista; kuten pysäköinninvalvonta- tai pysäköintivirhemaksuista ja/tai ajoneuvon siirroista johtuvista kustannuksista tai vahingoista.

 

3.13. Asiakas on vastuussa siitä, että Kirjautumistiedot säilytetään ja niitä käytetään turvallisesti, eikä niitä paljasteta tai muutoin saateta luvattoman henkilön käyttöön.

 

3.14. Asiakkaan tulee viipymättä tehdä ilmoitus ParkkiPaten asiakaspalveluun taikka päivittää tietonsa OmaRuudussa, jos:

• Asiakkaalla on jokin syy uskoa, että luvaton henkilö on saanut Kirjautumistiedot tietoonsa tai pääsyn niihin;

• Asiakasta koskevat rekisterissä olevat tiedot ovat muuttuneet tai niitä tulisi päivittää; tai

• rekisteröity ajoneuvo on myyty, tilapäisesti poistettu liikennekäytöstä, tai sitä ei muuten käytetä Palveluihin.

 

3.15. Asiakkaan tulee myös pitää OmaRuutu ajan tasalla kaikista muista olosuhteista, joilla on merkitystä Sopimuksen ja/tai Palvelujen tarjoamisen kannalta.

 

4. PALVELUN KÄYTTTÖ

 

4.1. Pal­ve­lut tar­jo­taan Asiak­kail­le sel­lai­si­na kuin ne kul­loin­kin ovat. ParkkiPate ja/tai sen yh­teis­työ­kump­pa­nit omis­ta­vat kaik­ki oi­keu­det Pal­ve­lui­hin. ParkkiPate ei voi taa­ta Pal­ve­lui­den kes­key­tyk­se­tön­tä saa­ta­vuut­ta ei­kä si­tä, et­tä Asiak­kaan Pal­ve­lui­hin tal­len­ta­mat tie­dot oli­si­vat jat­ku­vas­ti saa­ta­vil­la.

 

4.2. ParkkiPatella on kos­ka ta­han­sa oi­keus kor­vauk­set­ta muut­taa Pal­ve­lui­ta tai nii­den toi­min­taa tai lo­pet­taa Pal­ve­lui­den tar­joa­mi­nen ko­ko­naan tai osit­tain il­man etu­kä­teis­tä il­moi­tus­ta Asiak­kail­le.

 

4.3. Asiak­kaal­la ei ole oi­keut­ta ko­pioi­da tai käyt­tää Pal­ve­lui­ta tai nii­den si­säl­tä­mää ma­te­riaa­lia mui­hin kuin näis­sä Käyt­töeh­dois­sa ja erikseen sovituissa sopimusehdoissa ku­vat­tui­hin tar­koi­tuk­siin.

 

4.4. Sopimus pysäköinnistä syntyy ajamalla pysäköintialueelle. Ajamalla alueelle Asiakas vahvistaa hyväksyneensä pysäköintiä koskevat ehdot, mukaan lukien Käyttöehdot, Tietosuojaselosteessa kuvatut henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot sekä mahdollisesti soveltuvat erikseen sovitut sopimusehdot.

 

4.5. Rekisteröitymishakemus on mahdollista tehdä Verkkosivustolla, Sovelluksessa, tai muilla tavoilla, joita ParkkiPate kulloinkin hyväksyy. Rekisteröitymishakemuksen yhteydessä Asiakkaan tulee antaa pyydetyt tiedot, jotka voivat esimerkiksi sisältää seuraavat tiedot (tai osan niistä): henkilötietoja, sähköpostiosoite, sekä vähintään yhden ajoneuvon rekisterinumero. Lisäksi Asiakkaan tulee valita OmaRuudussa jokin ParkkiPaten hyväksymä maksutapa ja rekisteröidä maksukortti tai toimittaa muut valittuun maksutapaan liittyvät tiedot.

 

4.6. Kun rekisteröityminen on suoritettu, Asiakas luo salasanan käytettäväksi yhdessä Asiakkaan sähköpostiosoitteen kanssa (“Kirjautumistiedot”), joka mahdollistaa Asiakkaalle esimerkiksi kirjautumisen Asiakkaan henkilökohtaiselle sivustolle kohdassa ”Omat tiedot” OmaRuudussa.

 

4.7. Jotkut Palvelut edellyttävät, että Asiakas käyttää OmaRuutu sovellusta ja on aktivoinut ”hyväksy pääsy paikkatietoihin” -toiminnon ja/tai ”hyväksy ilmoitukset” -toiminnon matkapuhelimestaan tai muusta teknisestä ratkaisusta, joita ParkkiPate kulloinkin hyväksyy.

 

4.8. Asiak­kaan tu­lee käyt­tää pai­koi­tus­ti­lo­ja ai­noas­taan ajo­neu­von py­sä­köin­tiin ja Pal­ve­lui­ta ai­noas­taan Pal­ve­luun re­kis­te­röi­dyn ajo­neu­von py­sä­köin­nin hal­lin­taan, el­lei muus­ta ole erik­seen so­vit­tu.

 

4.9. Mi­kä­li Asia­kas re­kis­te­röi OmaRuutuun useam­pia ajo­neu­vo­ja tu­lee Asiak­kaan il­moit­taa OmaRuudun kaut­ta, mi­kä re­kis­te­röi­dyis­tä ajo­neu­vois­ta on to­sia­sias­sa py­sä­köi­ty­nä ky­sei­sellä pysäköintialueella pysäköintiluvan perusteella.

 

5. OMARUUDUN PYSÄKÖIJÄÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT ASUKAS- JA YRITYSPYSÄKÖINNISSÄ

 

5.1. Tätä Käyttöehtojen kohtaa (Kohta 5.) sovelletaan, mikäli ParkkiPate ja kolmas osapuoli (”Alueen haltija”) ovat tehneet erillisen, tiettyyn pysäköintikohteeseen soveltuvan, pysäköintipalveluiden tarjoamista koskevan sopimuksen ja Asiakas hankkii Alueen haltijalta kyseiseen tiettyyn pysäköintikohteeseen asukas- / yrityspysäköintiluvan, jonka nojalla Asiakas käyttää kyseistä pysäköintikohdetta.

 

5.2. Pysäköintilupaa tulee hakea joko Alueen haltijalta taikka verkkosivuston kautta, jolloin pysäköintiluvan myöntää joko Alueen haltija taikka ParkkiPate. Saatu pysäköintilupa on rekisteröitävä joko OmaRuutu -sovelluksella taikka OmaRuutua koskevan verkkosivuston kautta.

 

5.3. Mikäli Alueen haltijan kanssa on sovittu Alueen haltijan laskuttavan suoraa myöntämistään pysäköintiluvasta pysäköintilupien haltijoita, koskee pysäköintiluvan haltijan laskutusta Alueen haltijan ja pysäköintiluvan haltijan välistä sopimusta koskevat ehdot. Kaikki pysäköintiluvan haltijan makuihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet ovat tällöin Alueen haltijan vastuulla eikä ParkkiPate ole vastuussa Alueen haltijan ja pysäköintioikeuden haltijan välisestä laskutuksesta tai siihen liittyvistä seikoista missään suhteessa.

 

5.4. Mikäli asukas- tai yrityspysäköintilupia on myönnetty useammalle henkilölle kuin mitä asukas- tai yrityspysäköintipaikkoja on tarjolla, ei ParkkiPate voi taata vapaata pysäköintipaikkaa. Mikäli pysäköintipaikkoja on rajallinen määrä pysäköintioikeuksiin nähden, jaetaan paikat OmaRuutu sovelluksessa pysäköinnin aloittaneille nopeusjärjestyksessä. Pysäköijä on tällöin velvollinen aloittamaan ja päättämään pysäköinnin OmaRuutu sovelluksessa, saadakseen oikeuden pysäköintiin. Pysäköinnin aloittamatta jättäminen oikeuttaa ParkkiPatea veloittamaan pysäköijältä pysäköintivalvontamaksun. Mikäli sallittu pysäköinnin aika ylitetään, on ParkkiPatella oikeus veloittaa pysäköijältä pysäköintivalvontamaksun.

 

6. SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

6.1. Sopimuskausi ja irtisanominen: Sopimus on voimassa sen sopimuskauden ajan, josta osapuolet ovat sopineet sopimuksentekohetkellä. Sopimuksen irtisanominen tulee tehdä OmaRuudun kohdan ”Sopimuksen irtisanominen” -kautta, kuukausi ennen seuraavan laskutuskauden alkua, muutoin sopimus jatkuu normaalisti aina seuraavan laskutuskauden, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.

 

7. SOPIMUKSEN SIIRTO

 

7.1. Sopimuksen siirto: Sopimusta ei saa siirtää ilman ParkkiPaten kirjallista suostumusta. Siirtoa ei hyväksytä, mikäli siirtäjä ei ole täyttänyt kaikkia velvoitteitaan ParkkiaPatea kohtaan.

 

8. MAKSUIHIIN LIITTYVÄT EHDOT

 

8.1. Osa Pal­ve­luis­ta on mak­sul­li­sia. Mak­sul­lis­ten Pal­ve­lui­den hin­nat mää­räy­ty­vät ParkkiPaten kul­loin­kin voi­mas­sa ole­van hin­nas­ton mu­kaan (”Hin­nas­to”). ParkkiPatella on niin ha­lu­tes­saan oi­keus muut­taa Hin­nas­toa. Uu­den Hin­nas­ton mu­kai­set mak­sut as­tu­vat voi­maan uu­den Hin­nas­ton jul­kis­ta­mis­ta seu­raa­van kuu­kau­den lo­pus­sa. Mi­kä­li Asia­kas ei hy­väk­sy uut­ta Hin­nas­toa, tu­lee Asiak­kaan päät­tää tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va py­sä­köin­ti­so­pi­mus en­nen seu­raa­van las­ku­tus­kau­den al­kua. Asia­kas voi päät­tää py­sä­köin­ti­so­pi­muk­sen­sa irtisanomalla sopimuksen OmaRuudussa kohdasta Sopimuksen irtisanominen. Mikäli Asiakkaalla on useampia pysäköintilupia, on jokainen lupa irtisanottava erikseen.

 

8.2. ParkkiPatella tai sen laskutuksessa käyttämällään. Maksun viivästyessä tulee Asiakkaan suorittaa korkolain (633/82) mukaista viivästyskorkoa sekä korvaus maksumuistutuksesta. Maksuehto on 14 päivää netto, el­lei Pal­ve­lui­den yh­tey­des­sä ole toi­sin il­moi­tet­tu. ParkkiPatella tai sen laskutusta hoitavalla Yhteistyökumppanilla on oikeus tehdä hintojen tarkistus jokaisen laskutusperiodin alkaessa.

 

8.3. Asiak­kaan tu­lee il­moit­taa ParkkiPatelle OmaRuudussa yk­si tai useam­pi mak­su­ta­pa. Asia­kas val­tuut­taa ParkkiPatea ve­loit­ta­maan mi­tä ta­han­sa käyt­tä­jä­ti­liin­sä yh­dis­tet­tyä mak­su­ta­paa sii­nä ta­pauk­ses­sa, et­tä Asiak­kaan en­si­si­jai­sen mak­su­ta­van ve­loi­tus ei on­nis­tu tai se ei ole enää käy­tet­tä­vis­sä mak­sun mak­sa­mi­seen. Asia­kas on ai­na vas­tuus­sa suo­rit­ta­mat­to­mis­ta mak­suis­ta. Mi­kä­li mak­sun ve­loi­tus epäon­nis­tuu mis­tä ta­han­sa syys­tä, on ParkkiPatella oi­keus keskeyttää tai irtisanoa Palvelua koskeva Sopimus ja lopettaa Pal­ve­lui­den tar­joa­mi­nen Asiakkaalle. Mi­kä­li Asia­kas jatkaa tämän jälkeen pysäköintipalveluiden käyttöä, on ParkkiPate oi­keu­tet­tu pe­ri­mään Asiak­kaal­ta pysäköintiä koskevien so­pi­mu­seh­to­jen mu­kai­sen py­sä­köin­ti­val­von­ta­mak­sun.

 

8.4. Mi­kä­li Pal­ve­lut mak­se­taan Vi­sa, Vi­sa Elect­ron tai Mas­ter­Card-kor­teil­la, mak­su­jen vä­li­tyk­ses­tä vas­taa Paytrail Oyj ja Pal­ve­lui­ta käyt­tä­mäl­lä Asia­kas hy­väk­syy Paytrail Oyj:n käyt­töeh­dot osa­na näi­tä Käyt­töeh­to­ja.
 

9. SOPIMUSRIKKOMUS JA SEN SEURAAMUKSET

 

9.1. ParkkiPatella on oi­keus pur­kaa So­pi­mus tai es­tää Asiak­kaal­ta Pal­ve­lui­den käyt­tö vä­lit­tö­mäs­ti ilman korvausvelvollisuutta, mi­kä­li Asiak­kaan mak­su­suo­ri­tus on vii­väs­ty­nyt tai mi­kä­li Asia­kas muul­la ta­voin rik­koo So­pi­mus­ta. ParkkiPatella on li­säk­si oi­keus pur­kaa So­pi­mus vä­lit­tö­mäs­ti ilman korvausvelvollisuutta, mi­kä­li Asia­kas on kes­keyt­tä­nyt suo­ri­tuk­set, ase­tet­tu sel­vi­tys­ti­laan tai kon­kurs­siin, vel­ka­sa­nee­rauk­seen, tai muu­toin on ole­mas­sa sel­kei­tä merk­ke­jä mak­su­ky­vyn heik­ke­ne­mi­ses­tä.

 

10. KORVAUSVELVOLLISUUS
 

10.1. ParkkiPate ei vastaa välillisistä eikä välittömistä vahingoista, joita ajoneuvoille aiheutuu Palveluiden käytön, ml. alueelle pysäköimisen ja ajamisen, taikka kolmannen osapuolen toimien seurauksena.

 

10.2. ParkkiPate pyr­kii pi­tä­mään Pal­ve­lui­den­sa si­säl­lön, ml. verkkosivujensa ja mobiilisovelluksensa sisällön, mah­dol­li­sim­man ajan­ta­sai­se­na. ParkkiPate ei kui­ten­kaan ta­kaa Pal­ve­lui­den­sa si­säl­lön oi­keel­li­suut­ta kaik­ki­na ajan­koh­ti­na. ParkkiPate ei vastaa viestintäverkon häiriöistä johtuvista vaikutuksista palveluiden saatavuuteen tai toimintaan. ParkkiPate ei myös­kään vas­taa Pal­ve­lui­den käy­tös­tä tai tul­kin­nas­ta ai­heu­tu­vis­ta vä­lit­tö­mis­tä tai vä­lil­li­sis­tä va­hin­gois­ta, me­ne­tyk­sis­tä tai kus­tan­nuk­sis­ta.

 

10.3. ParkkiPate ei missään tilanteessa vastaa Asiakkaan virheestä tai huolimattomuudesta johtuvasta vahingosta, kuten esimerkiksi sovellettavan lainsäädännön tai pysäköintialueella sovellettavien ehtojen vastaisesta ajoneuvon pysäköimisestä taikka sovellukseen tai verkkokauppaan syötetyistä virheellisistä tai puutteellisista tiedoista seuraavista vahingoista; kuten pysäköintivalvonta- tai pysäköintivirhemaksuista ja/tai ajoneuvon siirroista johtuvista kustannuksista tai vahingoista.

 

11. ERIMIELISYYDET
 

11.1. Kaik­ki So­pi­muk­ses­ta tai Pal­ve­luis­ta mah­dol­li­ses­ti ai­heu­tu­vat rii­dat rat­kais­taan ylei­ses­sä oikeusis­tui­mes­sa. So­pi­muk­seen so­vel­le­taan Suo­men la­kia.

 

11.2. Jos kuluttaja-asiakkaan ja ParkkiPaten välistä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi https://www.kuluttajariita.fi/fi/.

 

12. YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJURE)

 

12.1. ParkkiPate ei ole vas­tuus­sa So­pi­muk­sen täyt­tä­mi­ses­tä ei­kä va­hin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­nen, mi­kä­li sen vel­vol­li­suuk­sia ei ol­len­kaan tai il­man epä­ta­val­li­sen kor­kei­ta kus­tan­nuk­sia voi­da täyt­tää ko­ti­mai­sen tai ul­ko­mai­sen lain­mää­räyk­sen vuok­si, ko­ti­mai­sen tai ul­ko­mai­sen vi­ra­no­mais­toi­min­nan (esim. polt­toai­ne­ra­joi­tuk­set), puhelin-, internet tai muussa viestintäverkossa olevan vian/keskeytyksen/viivästyksen, so­dan, ter­ro­ri­teon, tu­li­pa­lon, rä­jäh­dyk­sen, la­kon, saar­ron, työ­su­lun tai muun vas­taa­van olo­suh­teen vuok­si. Lak­koa, saar­toa ja työ­sul­kua kos­ke­vat poik­keu­seh­dot ovat voi­mas­sa myös, mi­kä­li ParkkiPate it­se on täl­lai­sen konf­lik­ti­teon koh­tee­na tai muu­na osa­puo­le­na.

bottom of page