top of page

Tietosuojaseloste

(Päivitetty 3.10.2022)

1. Rekisterinpitäjä

 

ParkkiPate Oy (2707938-8)
PL 73, 00701 Helsinki
tietosuoja@parkkipate.fi, 020 721 8499

 

2. Rekisterin nimi

 

ParkkiPate Oy / Reklamaatio-, tietosuoja- ja valvontarekisteri pysäköinti- ja valvontamaksuasioissa.

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

 

Henkilötietojen käsittelyn perusteina ovat ParkkiPate Oy:n oikeutettu etu asiakassuhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella sekä sopimusvelvoitteiden täytäntöönpaneminen. ParkkiPate Oy käyttää keräämiään henkilötietoja pysäköintioikeuden voimassa olon varmistamiseksi ja reklamaatioasioiden sekä antamiensa yksityisoikeudellisten valvontamaksujen perusteen selvittämiseksi. Tietoja käytetään myös maksulaiminlyöntiä koskevissa tapauksissa mahdollisessa tuomioistuinmenettelyssä sekä tietosuojaan perustuviin pyyntöihin liittyen.

 

Rekisteriä käytetään tarvittaessa myös lakiin perustuviin tai viranomaisten määräysten mukaisiin velvoitteisiin vastaamiseen.

 

4. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietojasi säilytämme niin kauan kuin se on välttämätöntä. Säilyttämisajan pituus määräytyy henkilötietojen käsittelyperusteen pohjalta. Kun henkilötietojen käsittelyn peruste on päättynyt, tiedot poistetaan kokonaisuudessaan, eikä niitä ole saatavilla enää mistään tietokannoistamme. Emme henkilötietojen käsittelyn aikana käsittele tietojanne tietosuoja-asetuksella tarkoitetun automaattisen päätöksenteon keinoin.

Lähtökohtaisesti rekisteriin merkittyjä henkilötietoja (ml. reklamaatiokäsittelyn kautta saadut tiedot ja pysäköintilupia koskevat tiedot) säilytetään vanhentumislakiin perustuen 3 vuotta niiden tallentamisesta lukien. Tiedot poistetaan tai anonymisoidaan tätä pääsääntöistä aikamäärettä aiemmin, mikäli tiedot osoittautuvat mainittua ajankohtaa aiemmin tarpeettomiksi tai niiden käsitteleminen olosuhteiden muuttumisen vuoksi mainitun 3 vuoden ajan olisi tietosuojalainsäädännön vastaista.

Oheisessa taulukossa on lueteltu poikkeuksia tietojen säilyttämistä koskevaan 3 vuoden pääsääntöön:

 

 

 

 

 

 

 

Kirjanpitolainsäädännön mukanaan tuomista velvoitteista johtuen, valvontamaksujen suorituksia koskevat tiedot säilytetään pääsääntöisesti kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Mikäli esimerkiksi saatavaamme kohdistuneen riitautuksen tai muun syyn johdosta valvontamaksuasiaan ei ole saatu suoritusta, on hyvin todennäköistä, että saatavaa peritään viime kädessä oikeusteitse. Saatavien tuomioistuinkäsittelyyn vaikuttavat lukuisat seikat esimerkiksi a) odotettavissa oleva käsittelyaika, b) vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät ja niiden toimivuus, c) voimassa olevan lainsäädännön sisältö ja viranomaiskäytänteet sekä d) haastemenettelyyn kulloinkin käsillä olevat ja käytettävissä olevat resurssit. Tietoja säilytetään niin kauan, kuin potentiaalisen tuomioistuinkäsittelyn mahdollisuus on olemassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiat pyritään saattamaan tuomioistuinkäsittelyyn vanhentumislaissa säädettyjen kolmen ja kymmenen vuoden määräaikojen puitteissa.

 

5. Rekisterin tietosisältö

ParkkiPate Oy rekisteröi tietosuojakäsittelyn tarkoituksesta riippuen rekisteriinsä:

 • ajoneuvosta otetut digitaaliset kuvat,

 • ajoneuvon rekisterinumeron, mallin ja merkin,

 • pysäköintiluvan kohteen ja voimassaoloajan,

 • pysäköintilupaan liittyvät selitteet,

 • mahdollisessa reklamaatioprosessissa rekisteröidyksi ilmoittautuvan nimen, yhteystiedot sekä muut mahdollisesti näin luovutetut tiedot (mukaan lukien sähköinen ja manuaalinen kirjeenvaihto sekä puhelinkeskustelut).

 • Omaruutu sovellukseen rekisteröityjen käyttäjien nimet, sähköpostiosoitteet, käyttäjien palveluun lisäämien ajoneuvojen rekisterinumerot sekä laskun maksutavaksi valinneiden käyttäjien osalta laskutustiedot.

 

Rekisteri pitää sisällään myös tiedot yksityisoikeudellisen valvontamaksun perusteesta, tiedot asiassa tehdyistä toimenpiteistä sekä viranomaisilta saadut/kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkitään ParkkiPate Oy:n henkilökuntaan kuuluvilta pysäköinninvalvojilta saadut yksityisoikeudellista valvontamaksua koskevat tiedot (mukaan lukien digitaaliset ajoneuvoista otetut kuvat). ParkkiPate Oy kuvaa sen valvonta-alueille pysäköityjä ajoneuvoja pysäköinninvalvonnan toteuttamiseksi. Kuvaamisen tarkoituksena voi olla muun muassa tapahtuneen virheellisen pysäköinnin todentaminen tai tiettyyn ajoneuvoon kohdistuva ajanseuranta. Mikäli kuvaamisen perusteena on ajanseuranta, eikä se johda valvontamaksun määräämiseen, ajoneuvosta otetut kuvat poistuvat automaattisesti kaikista ParkkiPate Oy:n järjestelmistä viimeistään 48 tunnin kuluessa kuvien ottamishetkestä. Lisäksi tietoja saadaan rekisteröidyiltä itseltään pysäköintioikeuksien rekisteröimisen muodossa tai reklamaatiokäsittelyn kautta.

Tietoja on mahdollista saada myös ParkkiPate Oy:n toimeksiantajina toimivilta yksityisten pysäköintialueiden haltijoilta tai omistajilta, kun nämä tallentavat pysäköintilupia ParkkiPate Oy:n järjestelmiin. Pysäköintilupaan kirjataan ajoneuvon rekisterinumero sekä mahdollinen selite, kuten yksilöintitieto. Toimeksiantajat toimivat pysäköintilupia tallentaessaan tietojen käsittelijän roolissa rekisterinpitäjän ja käsittelijän välisen sopimuksen mukaisella tavalla.

Lisäksi tietoja saadaan rekisteröidyiltä itseltään pysäköintioikeuksien rekisteröimisen muodossa tai reklamaatiokäsittelyn kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan Suomessa toimivien perintätoimistojen käyttöön saatavien perimiseksi. Tietoja luovutetaan myös konserniyhtiössä emo- ja tytäryhtiöiden välillä. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Franchising-yrittäjillemme.

Tietoja voidaan luovuttaa lisäksi rajoitetusti Rekisterinpitäjän toimeksiantajina toimiville pysäköintikohteiden haltijoille, jotka toimimat näiden tietojen osalta käsittelijöinä.

Lisäksi rekisterin tietoja luovutetaan rekisteröidylle sekä voimassa olevan oikeuden vaatimalla tavalla eri viranomaisille. Tietoja voidaan luovuttaa myös muissa lain sallimissa tapauksissa. Tietoja saatetaan luovuttaa myös IT-tuesta vastaavalle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jollei voimassa oleva lainsäädäntö sitä kulloinkin edellytä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Yrityksen toimitiloissa on valvonta- ja hälytysjärjestelmä. Kirjallinen aineisto on erikseen lukituissa tiloissa. Mainittua aineistoa säilytetään kulloinkin voimassa olevan oikeuden edellyttämä aika. Henkilötiedot ovat vain reklamaatiokäsittelystä vastaavan henkilökunnan käytössä.

Rekisteriin merkityt tiedot ovat luottamuksellisia. Henkilökunta on antanut sitoumuksen työssään saamiensa tietojen salassa pitämisestä. Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta sekä salasanaa. Työsuhteen päättyessä pääsy rekisteriin päättyy. Henkilötiedot ovat vain reklamaatiokäsittelystä vastaavan henkilökunnan käytössä.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa, jotka ovat asiakasrekisterissä. Rekisteritietojen saamiseksi tarkoitetun pyynnön voi tehdä ParkkiPate Oy:n internetsivujen kautta tai esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@parkkipate.fi. Vastauksen yhteydessä rekisteröidylle ilmoitetaan myös mistä tiedot ovat peräisin, niiden käyttötarkoitus ja tieto siitä, mihin tietoja mahdollisesti luovutetaan. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset yksilöintitietonsa.

Voitte tehdä henkilötietoja koskevan pyyntönne myös postitse osoitteeseen:

ParkkiPate Oy, PL 73, 00701 Helsinki

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista, joka on rekisterissä. Rekisteritietojen korjaamista koskevan pyynnön voi tehdä ParkkiPate Oy:n internetsivujen kautta tai esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@parkkipate.fi. Asiakkaan tulee esittää korjaamista koskevassa pyynnössään tiedon etsimiseen tarpeelliset yksilöintitietonsa sekä muutokset, joita hän vaatii tehtäväksi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus pyytää häntä koskeva henkilötieto poistettavaksi asiakasrekisteristä. Rekisteritietojen poistamista koskevan vaatimuksen voi tehdä ParkkiPate Oy:n internetsivujen kautta tai esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@parkkipate.fi.

13. Evästekäytännöt

1. Miten pyydämme käyttäjiltämme suostumuksen evästeiden käyttöön? Miten voit käyttäjänä kieltäytyä evästeiden tallentamisesta ja käytöstä?

Käyttämämme Cookiebot pyytää automaattisesti jokaiselta verkkosivukävijältä aktiivisen suostumuksen evästeille. Välttämättömät evästeet ovat aina aktiivisia, muut verkkosivukävijä voi joko hyväksyä tai hylätä.

Verkkosivukävijä voi kieltäytyä evästeiden tallentamisesta ja käytöstä klikkaamalla joko ”Vain välttämättömät”- tai ”Salli valinta” -painiketta.

2. Miten todennamme sen, että olet kävijänä antanut suostumuksesi evästeiden käyttöön?

Verkkosivukävijälle luodaan evästeiden hylkäämisen/hyväksymisen jälkeen uniikki, sattumanvarainen, anonyymi ja enkryptattu hyväksymistunnus, esim. 3Dh80w05hREDhmrLDYGohKkkmAJ4IeJ/tY005RQK+7kLKuguGnBliQ==. Tunnuksen alapuolelle näkyy evästeiden hyväksymispäivämäärä ja -aika. Verkkosivukävijä voi joko muuttaa hyväksyntäänsä tai peruuttaa muiden kuin välttämättömien evästeiden hyväksyntänsä, milloin hän haluaa osoitteessa: parkkipate.fi/evasteet. Päivityksen jälkeen hänelle luodaan uusi, uniikki, sattumanvarainen, anonyymi ja enkryptattu hyväksymistunnus.

Cookiebot:n admin-paneelista pystymme todentamaan verkkosivukävijän antaman suostumuksen evästeiden käyttöön hänen meille antamaansa hyväksymistunnusta ja -päivämäärää vastaan.
Voimme ladata päiväkohtaisesti suostumuslogin ja suodattaa listasta tietyn verkkosivukävijän hyväksymistunnuksen ja -päivämäärän. Näin pystymme todentamaan myös luomamme hyväksymistunnuksen,

3Dh80w05hREDhmrLDYGohKkkmAJ4IeJ/tY005RQK+7kLKuguGnBliQ==:n, suostumuksen evästeiden käyttöön.

Tällä toimintamallilla varmistamme sen, että verkkosivukävijän tiedot pysyvät täysin anonyymeinä siihen asti, kunnes hänen identiteettinsä paljastaminen on välttämätöntä joko hänen itsensä, tai viranomaisten, toimesta. Uniikkia, sattumanvaraista, anonyymiä ja enkryptattua hyväksymistunnusta voidaan käyttää sen varmistamiseen, ettei olemassa olevaa suostumusta voi muokata – joko verkkosivukävijän itsensä tai vahingollisten kolmansien osapuolten toimesta – ilman jälkeä. Cookiebot varmistaa tämän luomalla aina uuden hyväksymistunnuksen, kun verkkosivukävijä muokkaa vanhaa ”suostumustilaansa” (consent state).

3. Miten verkkosivujemme palvelut toimivat, jos et hyväksy evästeitä?

Tämä ei vaikuta parkkipate.fi- tai reklamaatio.parkkipate.fi-verkkosivustoon, sillä välttämättömät evästeet on pakko hyväksyä.

4. Miten verkkosivujemme palvelut toimivat, jos teknisesti estät evästeiden käytön?

Vaikka verkkosivukävijä teknisesti estäisi evästeet, ovat välttämättömät evästeet silti toiminnassa.

Jos verkkosivukävijä yrittää muuttaa hyväksyntää painamalla ”Muuta hyväksyntääsi” -painiketta, antaa selain varoituksen, jonka mukaan evästeiden tekninen esto tulisi poistaa, jos haluaa muuttaa suostumustilaansa.

5. Miten hallinnoimme käyttäjien antamia suostumuksia? Miten säilytämme käyttäjien antamia suostumuksia, ja kuinka kauan säilytämme suostumuksia?

Miten käyttäjien antamia suostumuksia hallinnoidaan ja säilytetään? Cookiebot tallentaa automaattisesti verkkosivukävijän suostumuksen suostumuslogiin, jota pääsee näkemään yrityksestämme vain yksi henkilö.

Cookiebot tallentaa suostumuslogiin verkkosivukävijästä:

 • hänen anonymisoidun IP-osoitteensa (kolme viimeistä numeroa on korvattu numerolla ’0’), esim. 199.238.0.0

 • suostumuksen päivämäärän ja ajan

 • selaintiedot, esim. Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36

 • URL-osoitteen, jossa suostumus on annettu, esim. https://parkkipate.fi

 • anonyymin, uniikin, sattumanvaraisen ja enkryptatun hyväksymistunnuksen

 • ”suostumustilan” (consent state), joka toimii todistuksena suostumuksesta.

 

Tarvittaessa pystymme demonstroimaan verkkosivukävijöiden suostumukset viranomaisille. Cookiebot:n palvelin sijaitsee Irlannissa ja toimii EU-lainsäädännön alla.

Cookiebot tallentaa verkkosivukävijän selaimeen ”CookieConsent”-evästeen, joka kuljettaa mukanaan vain anonyymiä, uniikkia, sattumanvaraista ja enkryptattua hyväksymistunnusta ja suostumustilaa. Näin verkkosivustomme voi automaattisesti kunnioittaa kunkin verkkosivukävijän aikaisemmin määrittelemäänsä suostumustilaa. Sama informaatio tallennetaan enkryptattua yhteyttä pitkin Cookiebotin palvelimella sijaitsevaan suostumuslogiin.

Kuinka kauan suostumuksia säilytetään? ”CookieConsent”-eväste säilyy selaimessa automaattisesti 12 kuukautta, jolloin sitä kysytään verkkosivukävijältä uudestaan, ellei:

 • verkkosivukävijä tyhjennä/poista selaimeltaan evästeitä
 • ellemme muuta evästekäytäntöjämme, tai lisäämme/poistamme evästeitä. Näissä tapauksissa pakotamme verkkosivukävijän päivittämään suostumustilansa nykyistä evästekäytäntöämme vastaavaksi. Tässä tapauksessa verkkosivukävijän suostumustila palautuu vain välttämättömiin evästeisiin, ennen kuin hän on hyväksynyt/hylännyt evästeet.

Rekisteröity tieto

Pysäköinninvalvojan itse 15 min sisällä perumat valvontamaksut

Pysäköinninvalvojan virheen perusteella perutut valvontamaksut

Valvontamaksut, joissa reklamaatio on hyväksytty

Nauhoitetut asiakaspalvelun puhelinkeskustelut

Valvontapyynnöt

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen tähtäävien yhteydenottojen yhteydessä syntynyt viestintä

Poistamisen tai anonymisoinnin ajankohta

6 kuukautta valvontamaksun kirjoittamishetkestä

6 kuukautta valvontamaksun perumispäivästä

6 kuukautta valvontamaksun perumispäivästä

1 kuukausi puhelun päivämäärästä

6 kuukautta pyynnön tekemisestä

1 kuukausi rekisteritietojen tarkastuspyynnön esittämisestä

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

bottom of page